• تنها واحد نمونه ملی کیفیت استاندارد (صنعت سیم و کابل) ایران در سال ۹۹